ദിവാൻജിയുടെ ഉപക്രമപ്രസംഗം

  • Published on January 09, 1907
  • By Staff Reporter
  • 559 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

  ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയുടെ ഒന്നാം വാർഷിക യോഗത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ, ദിവാൻ മിസ്റ്റർ എസ്. ഗോപാലാചാര്യർ, വായിച്ച ഉപക്രമപ്രസംഗത്തിൻ്റെ മലയാള തർജ്ജിമ, (ഗവൺമെൻ്റിൽ നിന്നു തയ്യാറാക്കീട്ടുള്ളത്, വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾക്ക് കിട്ടീട്ടില്ല). ഇവിടെ യഥാമതി തയ്യാറാക്കിയത്, താഴെ ചേർക്കുന്നു:-

     മഹാജനങ്ങളേ,- ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയുടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ യോഗത്തിലേക്ക്, ഞാൻ, അധ്യക്ഷൻ്റെ നിലയിൽ, നിങ്ങളെ. ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

    കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിൽ, ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണം എൻ്റെ ചുമതലയിൽ അല്ലായിരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾക്കറിവുണ്ടല്ലൊ; ആകയാൽ, അക്കൊല്ലത്തിലെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി, എനിക്ക് സ്വാനുഭവത്തെ ആധാരമാക്കി പറയുവാൻ സാധിക്കയില്ല. അതിനാൽ, ഓരോരോ വകുപ്പ് മേലാവികൾ മുഖേനയും, എൻ്റെ മുമ്പാകെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ കൊണ്ടും, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഭരണത്തെപ്പറ്റി, ഞാൻ സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികളുടെ ഒരു സംഗ്രഹത്തെ ഇതാ നിങ്ങളുടെ സമക്ഷത്ത് സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

 

You May Also Like