സ്വരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട 21 കീർത്തനങ്ങൾ

  • Published on July 21, 1909
  • By Staff Reporter
  • 202 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                             ടി ലക്ഷ്മണൻപിള്ള  ബി.ഏ.

                                                       ഉണ്ടാക്കിയത്.

       മ.മനോരമയാപ്പീസിലും, തിരുവനന്തപുരം ഏ. സി. സി. പിള്ള ഷാപ്പിലും വിൽക്കപ്പെടും.   വില  രൂപാ  1.

You May Also Like