ജാപ്പാൻ ചരിത്രസംഗ്രഹം

  • Published on May 15, 1907
  • By Staff Reporter
  • 373 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 ജാപ്പാന്‍ എന്ന അത്ഭുതരാജ്യത്തിന്‍റെ  പ്രാചീനകാലചരിത്രം തുടങ്ങി ഇപ്പോഴത്തെ വിസ്മയനീയമായ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ വരെ സകല സംഗതികളെക്കുറിച്ചും അറിവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മലയാളികള്‍ മേല്പടി പുസ്തകം വാങ്ങി വായിച്ചാല്‍ മതി. ലളിതമായ ഭാഷയില്‍, ആര്‍ക്കും മനസ്സിലാകത്തക്കവിധം, സുഗമമാക്കി എഴുതീട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന് ഇരുനൂറോളം പുറം ഉണ്ട്.

 ഏതാനും പ്രതികള്‍ മാത്രമേ ഇനി ഇരുപ്പുള്ളു.

 ആവശ്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ അപേക്ഷിക്കണം.

 "മദിരാശിമെയില്‍" മുതലായ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളും, "സ്വദേശാഭിമാനി" "മലയാളി" മുതലായ മലയാളപത്രങ്ങളും ഒന്നുപോലെ പ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന്

 വില ഒരു ഉറുപ്പിക ആകുന്നു.

 എന്നാല്‍, "സാരബോധിനി" മാസിക പുസ്തകത്തിന്‍റെ വരിക്കാര്‍ക്കുമാത്രം

 12 അണയ്ക്കു കൊടുക്കും.

 ആവശ്യക്കാര്‍ താഴെക്കാണുന്ന മേല്‍വിലാസത്തില്‍ അപേക്ഷിക്കുക. 

               എം. നാരായണന്‍ നായര്‍, 

                   ‘സാരബോധിനി‘ പത്രാധിപര്‍, 

                                           പാലക്കാട് (തപാല്‍)

You May Also Like