ഒരു വിശേഷ തീരുമാനം

Court employees who requested salary increases were subject to a one month salary penalty.

കച്ചേരിയിലെ ശേവുകക്കാർ  തങ്ങൾക്ക് ശമ്പളക്കൂടുതൽ  കിട്ടണമെന്ന്  ഈയിടെ ദിവാന്റെ അടുക്കൽ ഹർജി ബോധിപ്പിക്കത്തിലേക്കു ഹർജിയിൽ കൈ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ശേവുകക്കാരാരുടെയും ഓരോ മാസത്തെ ശമ്പളം പിടിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകേയും അവർ വീണ്ടും കരഞ്ഞു പറഞ്ഞതിൽ അവരുടെ ശിക്ഷ കുറച്ചു ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു രുപ വീതം പ്രായശ്ചിത്തം നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു . ഇതെന്തു കഷ്ടമാണ് ? അഞ്ചും ആറും രൂപ കൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി മുപ്പതു ദിവസവും കഴിഞ്ഞു കൂട്ടുന്ന ജീവനക്കാരുടെ കഷ്ടതയേക്കുറിച്ചു രണ്ടായിരം രൂപ പ്രതിമാസം കെട്ടി വാങ്ങുന്ന ദിവാന് അറിയാമോ ? അപ്പം ചോദിച്ച മക്കൾക്ക് കല്ലുകൾ പെറുക്കി കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദയനായ  ഒരു പിതാവിന്റെ കഥ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു .

You May Also Like