പാഠപുസ്തകങ്ങൾ

  • Published on February 01, 1908
  • By Staff Reporter
  • 255 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍

നോട്ടുകള്‍, നാടകങ്ങള്‍, വൈദ്യഗ്രന്ഥങ്ങള്‍

മുതലായവ വില്‍ക്കാന്‍ തയാര്‍,

ഇരാവതി (സി. പി. പരമേശ്വരന്‍പിള്ള) 6 അണ

ടി നോട്ട്                                                                           2 ണ.

മദ്രാസ് ഭൂമിശാസ്ത്രം (പി. കേ. നാരായണപിള്ള)    4 4 ണ.

കുഞ്ചന്‍നമ്പ്യാര്‍  ജീവചരിത്രം (ടി)                                           4 4 ണ.

സൃമന്തകം- ഓട്ടന്തുള്ളല്‍                                                                    2 ണ.

സന്താനഗോപാലം ഓട്ടന്തുള്ളല്‍,                                                1 ണ.

ശാര്‍ങ്ഗധരം (മുള്ളുവിളാകം കേ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള     1-രൂ-8-ണ.

സുഭാഷിതരത്നാകരം (കേ.സി. കേശവപിള്ള)                          12-ണ.

               പൊതുവില്‍ ഉപയോഗമുള്ള മറ്റുപല പുസ്തകങ്ങളും എന്‍റെ  പുസ്തകശാലയില്‍ ഉണ്ട്. ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് വി. പി. ആയും അയച്ചു കൊടുക്കും.

               എസ്. ആര്‍. രാമലിങ്ഗ റെഢ്യാര്‍,

പുസ്തകവ്യാപാരി, ചാല, തിരുവനന്തപുരം

You May Also Like