ബോമ്പ് കേസ്

  • Published on November 26, 1909
  • By Staff Reporter
  • 548 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.
എന്നുള്ള അരാജക പ്രവൃത്തികളിലല്ല നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടത് . കൈത്തൊഴിലുകളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഇതര രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വാശ്രയത്തെ മാത്രം അവലംബിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, സ്വദേശാഭിമാനികളായ മാന്യന്മാരെ! ഞങ്ങളുടെ യൂനിയൻ വകയായി ഉണ്ടാക്കിവരുന്ന സാമാനങ്ങളെ വരുത്തി സ്വദേശീയത്തെ പരത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുവിൻ.
                                           സോപ്പുകൾ.
                   
 1 റോസ് - വളരെ വാസനയുള്ളതും കാണുവാൻ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതും ആയ 3 എണ്ണം അടങ്ങിയ ഒരു പെട്ടിക്ക് വില 7 -ണ.
 2 കാർബൊളിക്ക് - ( 20 pc.) ചൊറിയ്ക്കും ത്വൿരോഗാദികൾക്കും പ്രത്യേക ഔഷധം. 3 എണ്ണം അടങ്ങിയ ഒരു പെട്ടിക്ക് 10 -ണ.
3. കാർബൊളിക്ക് - ( 10 p .c ) പെട്ടി 1 ന് 10 ണ.
4 . കാർബൊളിക്ക്- 5 p. c. - ഒരു ഡജന് 10- ണ.
5. മുണ്ടലക്കു സോപ്പ്- 1 ന് രണ്ടര അണ.
                                      മരുന്നുകൾ.
     1. പഞ്ചബാണഗുളിക - രതീദേവിയാൽ പ്രത്യേകമായി അനുകൂലിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിദ്ധൌഷധം. കായബലം ഇല്ലാത്ത പുമാന്മാർക്ക് ഇതു ഒരിക്കൽ മാത്രം സേവിച്ചാൽ ഗുണം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയുന്നതാണ്. ഇന്ദ്രിയത്തെ അടക്കം ചെയ്ത് അബലകളെ ജയിപ്പാനുള്ള ഒരു കൈകണ്ട മരുന്ന്. പരിശോധിച്ചു അറിയേണ്ടതു തന്നെ .
 ഒരു ഡസൻ അടങ്ങിയ കുപ്പിക്ക് 1 - കമാത്രം.
2. വിഷഗുളിക - ഒരു ഡസന്ന് 8 -ണ.
3. വിരേചനഗുളിക - ഒരു ഡസന്ന് 3 -ണ.
4. അതിസാരനിവാരണി ഗുളിക -
                ഒരു ഡസന്ന് - 6 - ണ.
               എല്ലാ കുഡുംബങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഈ സാമാനങ്ങളെ എപ്പൊഴും വരുത്തിവെക്കേണ്ടതാണ്.
                                            ആവശ്യപ്പെടേണ്ട മേൽവിലാസം
                                                മാനേജർ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂനിയൻ;
                                                തത്തമംഗലം - മലബാർ.
                                                  Thathamangalam, Malabar.
You May Also Like