പരസ്യങ്ങൾ - കേരളൻ

  • Published on October 02, 1907
  • By Staff Reporter
  • 271 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

രാജ്യതന്ത്രം, സമുദായകാര്യം മുതലായ വിഷയങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രമായ 

                                                മലയാളമാസിക

       വില ഒരു കൊല്ലത്തേക്കു 3- ക. മുന്‍കൂറടച്ചാല്‍, രണ്ടുറുപ്പികയ്ക്കു കിട്ടും.

പത്രാധിപര്‍, കേ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള, ബി.ഏ.

     കേരളന്‍ ആഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like