ജി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ അറസ്റ്റിൽ

G. Subramanya iyer, the editor of Svadesamitran news paper is under arrest.

രാജ്യദ്രോഹകുറ്റത്തിനായി മദിരാശിയിലെ "സ്വദേശമിത്രൻ " പത്രാധിപരായ മിസ്റ്റർ ജി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യരെ കുറ്റലത്തു  കുളിച്ചുപാർത്തിരുന്നെടത്തു നിന്ന് വാറണ്ടിന്പ്രകാരം പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു 
You May Also Like