അളകാരജ്ഞനം

  • Published on September 15, 1909
  • By Staff Reporter
  • 177 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                           ALAKARANJAN             അളകാരഞ്ജനം.

  മനോഹരവും സുഗന്ധിലവുമായ തൈലം. തലച്ചോറിനെ തണുപ്പിക്കും. ശിരോരോഗങ്ങളെ ഭേദപ്പെടുത്തും. കുപ്പി ഒന്നിന് 1-ക: ഡജന് 10-രൂപ.

                                                Indian Chemical and Pharmaceutical Works

                                                                                   I, Hogulkuria- Calcutta.

You May Also Like