ഇന്ത്യൻ വാർത്ത

  • Published on August 08, 1906
  • By Staff Reporter
  • 461 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

ഒറീസ്സാ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പ്ലേഗ് ക്വറണ്ടൈൻ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു. 

                                                                                                                *

ഈസ്റ്റിന്ത്യ തീവണ്ടിപ്പാതയിലെ വേലക്കാർ ഒത്തുച്ചേർന്നു ചില കലശലുകൾ കൂട്ടിവരുന്നു. 

                                                                                                                 *

ഓഗസ്റ്റ് 7 ആയ ഇന്നലെയാണ് ബംഗാൾ വ്യവച്ഛേദ സ്മാരക ദിവസം. ഇതിനെ ബംഗാളികൾ കൊണ്ടാടിയിരിക്കുന്നു. 

                                                                                                                  *

മദ്രാസ് ഗവർണർ സർ ആർതർലാലി, ഒക്ടോബർ 16 നു മൈസൂർ മഹാരാജാവിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു മൈസൂരിൽ ചെല്ലുന്നതാണ്. 

                                                                                                                   *

മൈസൂർ സൈന്യകാര്യദർശിയായ ലിഫ് ടിനെൻ്റ് കർണ്ണൽജോൺസ് ഒഴിവിലിരിക്കുമ്പോൾ, പകരം, അവിടത്തെ യുവരാജാവ് ആ ഉദ്യോഗം വഹിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടത്രേ.

                                                                                                                  *  

റോട്ടാക്ക് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കൈവേലപ്പാഠശാല ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ ഗവൺമെൻ്റ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യമായി; കസവ് തുന്നൽ വേലകൾ പഠിപ്പിക്കുമത്രേ! . 

   

You May Also Like