പത്രാധിപരുടെ അറിയിപ്പ്

  • Published on July 17, 1907
  • By Staff Reporter
  • 266 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

സങ്കടകക്ഷി (ചങ്ങനാശേരി) - എം കേ. 

കേ. പി.- ഫ്ലൈ - കേ. ഗോപാലപിള്ള(കടയ്ക്കാവൂര്‍) - സ്ഥലച്ചുരുക്കത്താല്‍ നീട്ടിവച്ചു

സത്യവാദി (അഞ്ചുതെങ്ങ്.) - കേസ്സ് വിചാരണയിലാകയാല്‍, ഉപേക്ഷിച്ചു.

 മദോന്മത്തവിലാസം - - നാടകം കൊണ്ടു വിശേഷ പ്രയോജനമെന്തുള്ളു?

 ജ്യോത്സ്യര്‍ (തലശ്ശേരി) -- നിസ്സാരസംഗതിയില്‍ വാദം നിറുത്തുക.

 കേ. സി. ഗോവിന്ദന്‍ -- സ്വകാര്യത്തിലുള്ളതല്ലേ. വേറേ പത്രത്തില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കയാല്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല.

 മീനച്ചല്‍ തിരുനാളാഘോഷം -- ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഇത്ര ദീര്‍ഘമായ ലേഖനത്തിന് പത്രപംക്തി അനുവദിപ്പാന്‍ നിവൃത്തിയില്ലാ.

 എം. സദക്കത്തുല്ലാ - നല്ല കറുത്ത മഷിയില്‍, കടലാസിന്‍റെ ഒരുവശത്തു മാത്രം, വ്യക്തമായി എഴുതിവരണം.

 ലേഖകന്മാര്‍, കഴിയുന്നെടത്തോളം സംക്ഷേപിച്ചെഴുതേണ്ടതാകുന്നു. പത്രപംക്തി പലേസ്ഥലങ്ങളിലെയും ജനങ്ങള്‍ക്കായുള്ളതാകയാല്‍, ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളുടെ ലേഖനങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രം അനുവദിക്കുന്നത് യുക്തമല്ലാ.

You May Also Like