പുതിയ ചരക്ക്

  • Published on July 23, 1909
  • By Staff Reporter
  • 208 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                          ശീലക്കുടകൾ, പുതിയവ.

    12 -ണ മുതൽ 15- രൂപവരെ വിലയ്ക്കുണ്ടു.

            ജവുളികൾ, കസവുനാടകൾ, ചീട്ടിത്തുണികൾ, ഇഴനൂലുകൾ, ബനിയൻ, ( രണ്ടര അണ മുതൽ മൂന്നു രൂപ വരെ ) ഇവയെല്ലാം പുതിയവ ഇവിടെ കിട്ടും.

     ഒരേവില ! തർക്കമില്ല !! ക്ലിപ്തവില !!!

                                                   എസ്. ആദംശേട്ടു

                                          ചാല ബജാർ, തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like