ഉഷാനിരുദ്ധം

  • Published on August 25, 1909
  • By Staff Reporter
  • 218 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                               സംഗീതനാടകം.

             പരിഷ്കൃത രീതിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടത്.

                                 വില പണം    2.

         താഴെക്കാണുന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ഉടനെ അപേക്ഷിക്കുക :- 

                                          കേ. കൃഷ്ണപിള്ള.

                                           പുളിമാത്തു - വാമനപുരം.

You May Also Like