ഖാൻ കത്തികൾ

  • Published on September 29, 1909
  • By Staff Reporter
  • 197 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                                             "KHAN RAZOR"

                                                                    ഖാന്‍ കത്തികള്‍.

                                                        വില ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

                                 സാധാരണക്ഷൗരക്കത്തികള്‍    10- അണ.

                                     ഇരട്ടപ്പള്ളമുള്ളവ                                 1- രൂപ,

                                      ഇരട്ടപ്പള്ളമുള്ളവ ചെറുതു         1- രൂ. 4 ണ.

                                           ഖാന്‍കമ്പനി kHAN & Co. കല്‍ക്കത്താ.

                                                                                309, Cornwallis Street, Calcutta.

You May Also Like