സ്വർണ്ണവടിക

  • Published on December 22, 1909
  • By Staff Reporter
  • 204 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                     SVARNABATIKA       സ്വർണ്ണവടിക

എല്ലാത്തരം ജ്വരങ്ങൾക്കും, വിശേഷിച്ച് മലമ്പനിക്ക്, കൈകണ്ടഔഷധം. ഒരു ഡപ്പിക്കു 8- ണ  ഒരു ഡജൻഡപ്പി   5- ക.

                                                       പ്രമേഹപീയൂഷം

                                                        PROMEHA PEJUICE

                മധുമേഹം, ശുക്ലദോഷം, സിരകളുടെ ബലഹീനത  ഇവയ്ക്കു അത്ഭുതകരമായ മരുന്നു, ഒരു കുപ്പിക്ക് വില   2- രൂപാ.

                                                             Rabindra & Co., Bonhugly  P.  O

                                                                        Alam Bazaar, Calcutta.

                                              

You May Also Like