വാർത്ത

  • Published on May 06, 1908
  • By Staff Reporter
  • 443 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 ആയക്കെട്ടു അളവില്‍ കൂടുതല്‍ ആയിക്കണ്ട സ്ഥലങ്ങളെ ഇപ്പൊഴത്തെ കണ്ടെഴുത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തനതായി ഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയെ അയല്‍ വസ്തു ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളെ വേണ്ടപോലെ ഗണിക്കാതെ, റെവന്യൂഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെണ്ട്, കുടികളുടെ പേരില്‍ പതിച്ചു കൊടുത്തുവരുന്നതായി ഗവര്‍ന്മെണ്ട് അറിയാന്‍ ഇടയായിരിക്കുന്നു. ഇ***************************5479-ാം നമ്പര്‍ ജമാബന്തി സര്‍ക്ക്യുലരുടെ അഭിപ്രായത്തിനു വിരുദ്ധമാകുന്നു. ആ സര്‍ക്ക്യുലരില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വക ഭൂമികളെ പേരില്‍ പതിച്ചുകൊടുക്കുന്ന സംഗതിയില്‍, അയല്‍ വസ്തുക്കളുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ അപേക്ഷകളെ ആദ്യമായി ഗണിക്കേണ്ടതാണെന്ന്, വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. കുടികളുടെ പേരില്‍ പതിക്കുന്നതിന് ഇടയാകുന്ന പുതുവല്‍ ആകട്ടെ, സർക്കാർ തനതാവട്ടെ**********************************************************************************************************

You May Also Like