ബാറ്റ്‌ലിവാലയുടെ മരുന്നുകൾ

  • Published on December 10, 1908
  • By Staff Reporter
  • 601 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

വിഷജ്വരം, ഇൻഫ്ലുവെൻസ, ലഘുവായ പ്ളേഗ് ഈ രോഗങ്ങൾക്ക് ബാറ്റ്‌ലിവാലയുടെ ജ്വരത്തിനുള്ള കൂട്ട് അഥവാ, ഗുളികകൾ ഉപയോഗിക്കുക.  വില 1 ക .  വിഷ ചികിത്സക്ക്  ബാറ്റ്‌ലിവാലയുടെ "കാളറാൾ ", തന്നെ ഒരേ ഒരു മരുന്ന്.  വില 1 ക . 

നരച്ചമുടിയെ സ്വതേയുള്ള നിറത്തിലാക്കുന്നതിന് ബാറ്റ്‌ലിവാലയുടെ "ഹെർടോൺ", എന്ന കേശതൈലം ഈയ്യിടെ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ്.  വില 2 ക   8 ണ .  

സിരകളുടെ ക്ഷീണം,  ശരീരപ്രവൃത്തിയിലുള്ള ബലഹീനത ഇവയെ ഭേദപ്പെടുത്തുവാൻ ബാറ്റ്‌ലിവാലയുടെ ടോണിക് പിൽസ്  എന്ന ഗുളികകൾ ഉപയോഗിക്കണം.  വില 1 ക 8 ണ.  

ബാറ്റ്‌ലിവാലയുടെ ദന്തശോധന ചൂർണ്ണം.  നാട്ടുമരുന്നുകളും  ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളും ചേർത്തുണ്ടാക്കീട്ടുള്ളതാണ്.  വില അണ 4 .  

ബാറ്റ്‌ലിവാലയുടെ മണ്ഡല കുഷ്ഠഫരം കുഴമ്പിന് വില 4  അണ.  ഇവ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടും.  താഴെപറയുന്ന ആളോടും ചോദിക്കുക.  എഴുത്തുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കണം. 


Dr. H.L BATLIWALLA

Horli Laboratory, Undur

Mombay

 

You May Also Like