അറിയിപ്പ്

  • Published on December 22, 1909
  • By Staff Reporter
  • 287 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

           ക്രിസ്ത് മസ്സ് പ്രമാണിച്ച് ആഫീസ് ഒഴിവാക്കുകയാൽ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച  " സ്വദേശാഭിമാനി ,, പുറപ്പെടുന്നതല്ലാ.

You May Also Like