സംഭാഷണം

  • Published on November 26, 1909
  • By Staff Reporter
  • 247 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

  ഭാരതി :- ജന്മോദ്ദേശ്യം എന്ത് ?

സുകുമാരൻ :-   പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ സാധിക്കണം.

ഭാരതി :-  സ്ത്രീകളായ ഞങ്ങൾക്കോ ? 

സുകുമാരൻ:- ജന്മത്തിൽ, സ്ത്രീ, പും, ഭേദമില്ല.

ഭാരതി :-  എന്നാൽ പുരുഷാർത്ഥം സാധിക്കേണ്ടും വഴി എന്ത് ? 

സുകുമാരൻ : - ചോദിക്കാനുണ്ടോ ? തിരുവനന്തപുരം ബി. വി.                                                ബുക്ക്   ഡിപ്പോക്കാർ ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തെ                                                                                നിറവേററുന്നതിനു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന                                                     ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കണം.

ഭാരതി:-  അതെന്തെല്ലാം ? 

സുകുമാരൻ :-  പുസ്തകവിവരം കേട്ടാലും.

1.  ഭാസ്കരമേനോൻ                 വിശേഷമായ നോവൽ                8 -ണ.

2. മഹതികൾ    -  ( 1 ) 

       ( ശ്രീമതി  ബി . കല്യാണഅമ്മ )                                                       8 ണ.

3. സൌരഭനും  രാഷ്ട്രനും -                                                                        8 ണ.

           ( സി. എസ്. പോറ്റി, ബി. ഏ .)

4. ഗദ്യമാലിക ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങൾ - 

          സർവകലാശാലകൾ  അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ,                                                      ഗദ്യകവനത്തിന് മാതൃകാഗ്രന്ഥവും  . 

          ഓരോ ഭാഗത്തിന്                                                                                       1  ക.

5.   ശ്രീ അമരുകശതകം സവ്യാഖ്യാനം                                            8 ണ.

6. അന്യാപദേശം                             ടി                                                                   8ണ.

7. ശ്രീപത്മനാഭപദപത്മശതകം                                                               4 ചക്രം.

8. ശ്രീരാമചന്ദ്രവിലാസം ഭാഷാകാവ്യം                                                 1 ക.

9. ഭാഷാഭൂഷണം                                                                                               1 ക 4 -ണ.

10.  വൃത്തമഞ്ജരിഛന്ദശ്ശാസ്ത്രം                                          6 ണ 6 പൈ.

11.  ശബ്ദശോധിനി                                                                                            9- ണ.

12. മധ്യമവ്യാകരണം                                                                                  8 ണ.

13. പ്രഥമവ്യാകരണം                                                                     2 ണ 6 പൈ.

14.  കേരളപാണിനീയം                                                                     1 ക 4 ണ.

15. ഇന്ദുലേഖ - നോവൽ                                                                  1 ക 10ണ.

16.  നളചരിതം - ( കാന്താരതാരകം 

           വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി )  ഓരോ 

            ദിവസത്തേതും പ്രത്യേകം.                                            8 ണ  6 പ വീതം.

17.   കുമാരസംഭവം                                                                                 8 ണ.

18.    മേഘദൂത്                                                                                                 8ണ.

19.  മയൂരസന്ദേശം മമപ്രകാശം                                                     6 ണ.

        വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി അച്ചടിച്ചുവരുന്നു .

20.  മണിദീപിക  - സംസ്കൃതഭാഷയിലേയ്ക്കുള്ള

          മാർഗ്ഗപ്രദർശനം                                                                          1 ക  8ണ.

21.  ദൈവയോഗം - സവ്യാഖ്യാനം )                                     5  ചക്രം.

22. കഥാരത്നമാലിക  ( അച്ചടിച്ചുവരുന്നു)                             12 ണ

 23. തിരുവിതാംകൂർചരിത്രകഥകൾ                                        8 ത.

24.   ടി                                      പൌരകൃത്യം                                              10 ണ.

25. ആംഗലസാമ്രാജ്യം                                                                              2 ക.

26. ആറു ചെറിയ കഥകൾ .                                                                  8 ചക്രം.

27. കംസവധചമ്പു.                                                                                    4 ണ.

28.   Malayalam Composition-  

            ( മലയാളഗദ്യകവനം ) 

                                                            മാനേജർ, ബി.വി. ബുക്കുഡിപ്പോ

                                                                                തിരുവനന്തപുരം.

 

You May Also Like