കമലാവിലാസതൈലം

  • Published on October 06, 1909
  • By Staff Reporter
  • 186 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                               Kamalabilash Taila.

                ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്തതും, സുഗന്ധമുള്ളതും, ശിരസ്സിന് സുഖത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ കേശപ്രസാദനതൈലമാകുന്നു. 12 ഔൺസ് കുപ്പികളിൽ വിൽക്കുന്നു. കുപ്പി ഒന്നിനു 12  അണമാത്രമേ വിലയുള്ളൂ.

                                                                          A. C. Mookerjee & Co.

                                                                     39, Canning Street, Calcutta,


You May Also Like