പള്ളിക്കെട്ട്

  • Published on May 02, 1906
  • By Staff Reporter
  • 486 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

മേടം 14 നു തുടങ്ങി 30 നു അവസാനിക്കുന്ന ഈ അടിയന്തരത്തെക്കുറിച്ച് സവിസ്തരം റിപ്പോർട്ട് എഴുതാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ലേഖകനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ, ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചില വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു:-

                                                                       (സ്വന്തം ലേഖകന്മാരിൽ നിന്നും)


                                                                                                                                                                                                                                   തിരുവനന്തപുരം 

                                                                                                                                                                                                                 1081 മേടം 18 നു 

ആറ്റുകാൽ മൂത്തതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ പള്ളിക്കെട്ടടിയന്തരം പ്രമാണിച്ചു ആ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ഏഴു ദിവസം ആചരിക്കേണ്ട പള്ളിഭജനം ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഭജനം മോചിക്കുന്ന ഏഴാം ദിവസമായ 14 നു പള്ളിക്കെട്ടടിയന്തരം നടക്കുന്നതാണ്. ഭജിക്കുന്നത് പത്മനാഭനെയാകുന്നു. 

ആറ്റിങ്ങൽ ഇളയതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ "ചൗളം" അടിയന്തരം ഇന്ന് നടന്നിരിക്കുന്നു. ഈ അടിയന്തരത്തിനു പുരോഹിതൻ കക്കാട്ടു പോറ്റിയാകുന്നു. തേവാരത്ത് കോയിക്കൽ വലിയ ഇടക്കെട്ടിൽ വച്ച് ഈ അടിയന്തരം നടന്നു. പള്ളിക്കെട്ട് സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്നു എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മമാണിത്. കക്കാട്ടുപോറ്റിയുടെ ആജ്ഞാനുസാരം "മാരാൻ" തിരുമനസ്സിലെ ഫാലദേശത്തിൽ കത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നു 'വിളക്കു'ന്നതിനാണ് 'ചൗളം' എന്നു പേർ വിളിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു കുപ്പിണിപ്പട്ടാളം, തുരുപ്പുകാർ, കൂടാതെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒക്കെ ഹാജരായി അകമ്പടി സേവിച്ചിരിക്കുന്നു.1 പറ അരിവച്ചു ശ്രീപാദത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ സദ്യയും ദക്ഷിണയും മറ്റും നടക്കുന്നുമുണ്ട്. 

                                                                     *                                                                         *                                                                         *

പള്ളിക്കെട്ട് പ്രമാണിച്ചു മാറിപ്പോയ ദിവാൻജിമാരിൽ മിസ്റ്റർ വി. പി. മാധവരായരും മിസ്റ്റർ  കെ.കൃഷ്ണസ്വാമിരായരും ഇവിടെ എത്തുന്നതാണെന്ന് ബലമായ ശ്രുതി ഇവിടങ്ങളിൽ പരന്നിരിക്കുന്നു. 

                                                                      *                                                                          *                                                                         *

മൈസൂരിൽ നിന്നും ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി പള്ളിക്കെട്ട് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. 

                                                                     *                                                                            *                                                                       *

രാജശ്രീ അനന്തപുരത്ത് മൂത്തകോയിത്തമ്പുരാൻ, പള്ളിക്കെട്ട് കഴിക്കുന്ന കൊച്ചുകോയിത്തമ്പുരാനുമൊന്നിച്ചു മേടം 17 നു ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. 

                                                                     *                                                                             *                                                                         *

പള്ളിക്കെട്ട് സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന പെൺവഴി തമ്പുരാന്മാർക്കു താമസിക്കുന്നതിനായി വടക്കെ കൊട്ടാരം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

                                                                     *                                                                            *                                                                           *

പൂരാടം തിരുനാൾ ആറ്റിങ്ങൽ മൂത്തതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ പള്ളിക്കെട്ടിനായി, കോയിത്തമ്പുരാൻ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തിനടുത്ത് കിഴക്ക് വശമിരിക്കുന്ന മഠത്തിൽ നിന്നും അന്നു കാലത്ത് ആഘോഷങ്ങളോടുകൂടി പുറപ്പെടുന്നതാണ്. 

                                                                     *                                                                            *                                                                           *

അകമ്പടിയായി പോകുന്നതിന് ഫുൾദ്രസ്സോടുകൂടി പട്ടാളവും ബാൻഡും തുറുപ്പും തേവാരത്ത് കോയിക്കൽ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും. 

                                                                     *                                                                             *                                                                           *

പള്ളിക്കെട്ട് മുഹൂർത്ത സമയം പതിവുപോലെ ഭീരംകിയും മൂന്നുതീരുവ അണിവെടി ...........പെയ്യുന്നതാണ്. ഭീരംകി, വെടിപ്പുര കോട്ടയ്ക്ക് വെളിയിലായിരിക്കും. അന്നെ ദിവസം കോട്ടവാതിൽ അടച്ചു സർവാണി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

                                                                    *                                                                             *                                                                               *

പള്ളിക്കെട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് 23 നു കാലത്ത് മൂത്തതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം മുതലായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളുന്നതാണ്. അകമ്പടിയായി സേവിക്കുന്നതിന് തമ്പെർ ചീനക്കുഴലോടുകൂടി ഫുൾദ്രസ്സായി ഒരു കുപ്പിണിപ്പട്ടാളവും 12 തുറുപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും. 

                                                                     *                                                                               *                                                                            *

29 നു, 6-ാം പള്ളിക്കെട്ടുനാളിൽ, ശ്രീ വരാഹത്ത് കുളത്തിൽ മണ്ണുനീർ കോരുന്നതിനായി പോകുന്ന യാത്രയ്ക്ക് അകമ്പടിയായി തമ്പെർ ചീനക്കുഴലോടുകൂടി ഫുൾഡ്രസ്സിൽ ഒരു കുപ്പിണികൂടി ഉണ്ടായിരിക്കാം.   

                                                                    *                                                                               *                                                                             *

30 നു പട്ടണ പ്രവേശത്തിനു ഫുൾഡ് റസ്സോടുകൂടി പട്ടാളവും ബാൻഡും തുറുപ്പും അന്നു വയ്കിട്ടു നാലര മണിക്ക് തേവാരത്ത് കോയിക്കൽ ഹാജരായി അകമ്പടി സേവിച്ചുപോകുന്നതാണ്. 

                                                                 *                                                                                    *                                                                             *

2- ാം പള്ളിക്കെട്ട് മുതൽ 6-ാം പള്ളിക്കെട്ട് ദിവസമായ 29 നു വരെ ദിവസം പ്രതിയും ബാൻഡുകാർ വയ്കിട്ടു 4 മണിക്ക് തേവാരത്ത് കോയിക്കൽ ഹാജരായി സേവിക്കുന്നതാണ്.  (........) missing 

You May Also Like