വിദ്യാർത്ഥി സങ്കടം

  • Published on March 07, 1908
  • By Staff Reporter
  • 719 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

ഇന്നത്തെ സ്കൂൾ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ ഗവര്‍ന്മേണ്ടുദ്യോഗസ്ഥന്മാരായും, പൗരന്മാരായും വരുന്നത്, എന്ന് പ്രമാണികൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കാമെങ്കിൽ, തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭാവി കാലത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പൗരന്മാരും, പ്രജാപീഡനം  എന്ന സംഗതിയെ വിശേഷേണ അറിയേണ്ടതായി വരുകയില്ലാ. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പരിഷ്‌ക്കാരം ചെയ്തതിൻെറ ശേഷമായി, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  നേരിടുവിച്ചിരിക്കുന്ന  പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പൊൾ കേവലം ജനമർദ്ദനം ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിലെ പാഠശാലകളിൽ അപ്പൊഴപ്പൊൾ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾ മാറ്റി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ് വരുന്ന സങ്കടങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ ആണ്ടു തോറും നിശ്ചയിക്കുന്നതിനാൽ, ഏറെ പണം അതിലെക്കായിട്ടു തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പക്കൽനിന്ന് ചെലവാകുന്നു. എന്നാൽ, ഈ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും നിയതമായ വില വച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, അനാവശ്യമായ അധിക ചെലവു ചെയ്യേണ്ടതായ് തീർന്നു എന്ന് വരാറില്ല. പണം സമ്പാദിക്കണമെന്നു മാത്രം മോഹം കൊണ്ട് വല്ലതും എഴുതി, വല്ല പ്രകാരവും     അച്ചടിപ്പിച്ച്, വല്ല വഴിയായും പാഠ്യപുസ്തകമായി സ്വീകരിപ്പിച്ച്, വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊള്ളയിടുന്ന ചില ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാരെയും പ്രസിദ്ധീകർത്താക്കന്മാരെയും പുസ്തക വ്യാപാരികളെയും സഹായിക്കുവാൻ ഗവര്‍ന്മേണ്ട് തയ്യാറായിരിക്കുക നിമിത്തം, വിദ്യാർത്ഥികൾ പെടാറുള്ള ക്ലേശമാണ് തീരെ അസഹ്യമായുള്ളത്. കഷ്ടിച്ച് ഒരണ അച്ചടിക്കൂലി മുതലായ ചെലവടങ്ങുന്ന പുസ്തകങ്ങൾക്ക്, ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാർ നാലും അഞ്ചും അണ വില വയ്ക്കുകയും  പ്രസിദ്ധീകർത്താക്കന്മാരുടെ പക്കൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക് മൊത്തമായി വാങ്ങി എട്ടും പത്തും ചിലപ്പൊൾ പന്ത്രണ്ടും അണയ്ക്ക് പുസ്തകവ്യാപാരികൾ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നു വന്നാൽ, ബഹുജനങ്ങൾ പാപ്പരാകുന്നതിനുള്ള വഴികളിൽ ഒന്ന്, കാൺമാൻ  ഏതും പ്രയാസമില്ലാ. ഒരു സംഗതി വിചാരിച്ചാൽ, കൈക്കൂലി മുതലായ അഴിമതികളാൽ വ്യാകുലപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ കൈക്കൂലിപ്പാപികളേക്കാൾ ക്രൂരതരന്മാരായ പണാപഹാരികൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാരും സംഘവുമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അന്നന്നു വേല ചെയ്ത് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന ഒരു കൂലിവേലക്കാരന് തൻ്റെ മകനെ എഴുത്തു പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി കൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങീട്ടു പട്ടിണി കിടന്നു കൊള്ളാമെന്നുള്ളപ്പൊള്‍, എട്ടും പത്തും ദിവസം പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരുന്നതായാല്‍ അങ്ങനത്തെ ഒരു് സംസ്ഥാനത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസവ്യവസ്ഥ, ജനക്ഷേമത്തിനു എത്ര സഹായമായിരിക്കും? വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ വക കഷ്ടതകൾ, അവർ ന്യായമായി സഹിക്കേണ്ടതായിരുന്നതിനാൽ, അവർ അനുഭവിക്കുന്നത്, അവരെ ലോകത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളിൽ ശക്തന്മാരാക്കുമെന്ന് സമാധാനപ്പെടാം. എന്നാൽ, ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ന്യായമല്ലെന്ന് അവർക്ക് അറിയാവുന്നതു കൊണ്ട്, അവർ, " പഠിച്ച മൂപ്പന്മാരുടെ " യും, ഇവരുടെ ധനേച്ഛയെ - ദുരാശയെ - പോഷിപ്പിക്കുന്ന വ്യാപാരികളുടെയും നിർദ്ദയതയെയും, വഞ്ചനകളെയും, അപഹരണങ്ങളെയും ഗ്രഹിക്കയും; ഭാവി കാലത്ത് ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കേണ്ടതിനുള്ള വഴികൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ദൃഢമായി പതിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ, ജനമർദ്ദനത്തിൽ വളർത്തപ്പെടുന്ന ബാലമാർ അന്യഥാ ഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബാലന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ഗവര്‍ന്മേണ്ടിന്‍റെ കടമയായിരിക്കുന്നത്, അവരെ ഉത്തമ ഗുണങ്ങളൊടു കൂടിയ പൗരന്മാരായി വളർത്തുവാൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കയാലാണല്ലൊ. അവരുടെ പണസഞ്ചിയെ അന്യായമായും അക്രമമായും അപഹരിക്കുന്ന കൊള്ളക്കാരുടെ കുത്സിത നയങ്ങളെ ഗവര്‍ന്മേണ്ട് തടുക്കാതിരിക്കയും, ഏറെക്കുറെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ, അവർക്കു നൽകുന്ന പ്രഥമ പാഠം തന്നെ എത്രയോ ദോഷാവഹമായി വരുന്നു, പാഠശാലകളിലെക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ പാഠ്യങ്ങളായി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവയ്ക്കു ഇന്നയിന്ന വിലയായിരിക്കണമെന്നും, ആ വിലയ്ക്കുതന്നെ കുട്ടികൾക്കു കിട്ടുവാൻ തക്ക വ്യവസ്ഥകൾ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാരോ പ്രസിദ്ധീകർത്താക്കന്മാരോ ചെയ്തിരിക്കണമെന്നും, ആവശ്യം പോലെ എല്ലാവർക്കും പുസ്തകം കിട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം വേണ്ട പ്രതികൾ അച്ചടിപ്പിച്ചിരിക്കണമെന്നും, ഗവര്‍ന്മേണ്ടില്‍ നിന്ന് ഏർപ്പാടു ചെയ്യാത്തതു കൊണ്ടാണ്, ഈമാതിരി കൊള്ള നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അച്ചടിച്ചു വില നിശ്ചയിച്ചു പ്രസിദ്ധമാക്കത്തക്ക പുസ്തകം യാതൊന്നും പാഠ്യപുസ്തകമായി സ്വീകരിക്കയില്ലെന്നു നിർബന്ധം വച്ചിരുന്നാൽ, ഇപ്പോൾ കാണാറുള്ളതിന്മണ്ണം, പുസ്തകത്തിൻെറ പേരു മാത്രം അറിഞ്ഞ് പുസ്തകം പാഠ്യമായി നിശ്ചയിച്ച ശേഷം, അച്ചടിപ്പിക്കയും, ആവശ്യത്തിൻെറ ആധിക്യം കണ്ട് ക്രമത്തിലധികം വില വയ്ക്കയും, കുട്ടികൾക്ക് പണനഷ്ടം വരുത്തുകയും ചെയ്യുവാൻ സംഗതിയാവുകയില്ലായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ, ഗവര്‍ന്മേണ്ട് തന്നെ ഇപ്രകാരം ഉള്ള നഷ്ട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരിടുവിച്ചു വരുന്നതാണ് വളരെ കഠിനമായ ആക്ഷേപത്തിന് പാത്രമായിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബാലപാഠം മുതൽ നാലാം പാഠം വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾക്ക് അതാതിൻെറ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ, എത്രയോ ദൗർല്ലഭ്യവും, വില എത്രയോ കൂടുതലും ആയിട്ട്, കുട്ടികൾ കഷ്ട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു;ഇപ്പൊഴും  കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചും വരുന്നുണ്ട്. ഈയിട മലയാളം നാലാം പാഠപുസ്തകത്തിൻെറ വിഷയത്തിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന  ക്ലേശങ്ങൾ കേവലം അചിന്തനീയം തന്നെ. സർക്കാർ പുസ്തകശാലയിൽ ഈ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ ചെല്ലുന്ന പലർക്കും, പുസ്തകം കിട്ടുന്നില്ലെന്നും, ആ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ചില ക്ഷുദ്രപുസ്തകക്കച്ചവടക്കാർ കെട്ടുകെട്ടായി വാങ്ങി ഇരട്ടി വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു എന്നും പരാതിയുണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ നാളായി. ഇന്നും ഈ സങ്കടം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളു. ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന അനേകം ആക്ഷേപങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്നതായാൽ, "വേവുന്ന പുരയിൽ വലിച്ചതാദായം" എന്ന മട്ടിൽ, നിറുത്തലിലാക്കാൻ പോകുന്ന സർക്കാർ പുസ്തകശാല കൊണ്ട്, ആരോ അന്യായമായ ആദായം പറ്റുന്നുണ്ടെന്നും, ഇതിലേക്ക് മേൽപ്പറഞ്ഞ പുസ്തകക്കച്ചവടക്കാർ ദല്ലാലുകളാണെന്നും ശങ്കിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു: സർക്കാർ പുസ്തകശാലയെ നിറുത്തലിലാക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചതിൻെറ ശേഷം ഈവക പുസ്തകങ്ങളെ വിറ്റു തീർക്കുവാനായി മാത്രം, അതിനെ വച്ചു കൊള്ളുന്നതിന് ഗവര്‍ന്മേണ്ടനുവദിച്ചത് ഒരു വലിയ അപനയമായിപ്പോയി. അക്കാലത്തു തന്നെ സർക്കാർ പുസ്തകങ്ങളെ, ഈ നഗരത്തിലുള്ള മാന്യ പുസ്തക വ്യാപാരികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഏല്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ, കുട്ടികൾക്ക് ഈ കഷ്ടപ്പാട് ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥി കുക്കുടങ്ങളുടെ തൂവലുകളെ നിർദ്ദയമായി പിടുങ്ങിയെടുത്ത് നാടു മുഴുവൻ കർക്കശരോദനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ വ്യവസ്ഥകളെ ഗവര്‍ന്മേണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഭേദപ്പെടുത്തുകയില്ലെന്നുണ്ടോ?                

Student dilemma

  • Published on March 07, 1908
  • 719 Views

If it is true that the leaders say that the school children of today are the government officials and citizens of tomorrow, then the future officials and citizens of Travancore will not need to know anything more about harassing the public. After the reforms in the education department, the hurdles faced by students have now become a tool to pressurise the people. We have stated many times in the past about the grief caused by changing the textbooks in schools in Travancore time and again.

As new English books are prescribed every year, a lot of money is spent on them by the students. However, since these books are mostly priced fairly, there may not be any need to overspend unnecessarily. The suffering of the students is very unpleasant because the government is ready to help some authors, publishers, and booksellers who write something, print it in any format, and accept it as a textbook somehow to loot the students with the desire of making money. For books that barely cost one anna including printing and other sundry charges, the authors charge four or five annas and the booksellers buy them wholesale from the publishers at a low price and sell them to the public for eight, ten, or sometimes even twelve annas. It is easily one of the ways for the masses to become bankrupt.

If one thinks deeply about it, it should be said that the above-mentioned caucus of authors and publishers are a group of more ruthless money grabbers than the bribe takers in this state plagued by corruption. If a daily wage earner wants to send his son to school, he can buy a book that costs one day's wages and go hungry. But, if he has to go hungry for eight or ten days, how helpful can the education system be for the welfare of the people in the state?

If the sufferings of the students were for a just reason, we could have been assured that what they experience would make them strong in facing obstacles in the future. But, knowing that these sufferings are unjust, they will perceive the ruthlessness, frauds, and embezzlements of the "learned elders," and of the merchants who feed their greed on people’s misery; thus, ways to torture people in the future are firmly planted in their minds. How can the children brought up under such circumstances behave differently from the prevailing conditions? Education for the children is the duty of a government because it is necessary to bring them up as citizens with good qualities. If the government does not prevent, and instead almost helps the malicious policies of such looters, who unjustly and violently rob the people’s purses, the very first lesson that is given to the children comes out so badly. While prescribing the books as lessons for the schools, it should be decided that the books are available at a certain price, and the authors or publishers should make provision for the children to get them at that price. This looting is going on unchecked as there is a lack of proper arrangement from the government to print the required number of books so that everyone gets the books as required. The practice of printing a book included in the syllabus in large numbers after confirming its title and knowing that there is an excessive demand for the book, fixing a higher price than normal, and thereby causing financial burden on school children could have been avoided, if it was insisted by the authorities that no book, printed and published at a fixed price, would be accepted as a text-book, before determining whether the book is suitable for the lessons. In the meantime, the government itself has come under severe criticism for forcing such a loss on the students. The children have been suffering because of the dearth and the high prices of the books published by the government from Kindergarten to 4th class in recent years and the situation still continues. The difficulties that the students are facing lately, in the matter of the fourth class Malayalam text book, are simply unimaginable.

It has been some time since many people who go to buy this book at the government bookshop complain that they do not get the book while some dubious booksellers buy it in bulk and sell it at double the price. Even today this trend is on the increase.

Considering the many objections that have been brought to our attention, with the government bookshop about to be closed down, one must suspect that someone is making an unfair profit, and that the aforementioned booksellers are brokers and are bent upon making a profit as the old saying goes "make hay while the sun shines". After deciding to close down the government bookshop, to allow it to remain open only to sell off the books, was a huge disgrace to the government. Had the government handed over the books at that time to any of the respectable booksellers in the city, the children would not have had this suffering. Will the government solve these issues, by not allowing the students to be treated as chicks, whose feathers are plucked ruthlessly, causing a hue and cry across the country?


Translator
Abdul Gaffoor

Abdul Gaffoor is a freelance translator and copy editor. He has worked as a copy editor, for a Malayalam literary text archiving project by the Sayahna Foundation. He has an M.A. in English and a Post Graduate Diploma in the Teaching of English. Gaffoor lives in Kodungallur, Kerala.

Copy Editor
Lakshmy Das

Lakshmy Das is an author and social innovation strategist from Kumily, Kerala. She is currently pursuing her PhD in English at Amrita University, Coimbatore. She runs Maanushi Foundation, a non-profit organization founded in 2020.

You May Also Like