പുതിയ ചരക്ക്

  • Published on November 03, 1908
  • By Staff Reporter
  • 246 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                            ശീലക്കുടകൾ,  പുതിയവ,

12- ണമുതൽ 15 - രൂപവരെ വിലയ്ക്കുണ്ടു.

       ജവുളികൾ, കസവുനാടകൾ, ചീട്ടിത്തുണികൾ, ഇഴനൂലുകൾ, ബനിയൻ, ( രണ്ടര അണ മുതൽ മൂന്നു രൂപവരെ ) ഇവയെല്ലാം പുതിയവ ഇവിടെ കിട്ടും.

                       ഒരേവില !  തർക്കമില്ല!!   ക്ലിപ്തവില !!!

                                                                                    എസ് .ആദംശേട്ടു:

                                                                                     ചാലബജാർ,  തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like