കെ . സി . കേശവ പിള്ളയുടെ ഡയറി : സ്വദേശാഭിമാനിയെ നാട് കടത്തുന്നു

  • Published on October 22, 1910
  • By Staff Reporter
  • 1310 Views

മൂലൂർ പണിക്കർ അയച്ചസംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി എഴുതി. 10 - നു തലവൂർ തുണ്ടിൽ നാണുപിള്ളയും കണി പത്മനാഭൻ വൈദ്യനുംമറ്റു മൂന്നു നാലു പേരും രാവിലെ വന്നു. വൈദ്യന്റെ സഭാ പ്രവേശം ആട്ടക്കഥ പരിശോധിക്കാൻവന്നതാണ്. ആട്ടക്കഥ ആദ്യം മുതൽ പരിശോധിച്ചു. വേറെ ജോലി ഒന്നും ചെയ്തില്ല. സ്വദേശാഭിമാനിപത്രാധിപർ കെ.രാമകൃഷ്ണപിള്ളയേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ചുകൂടത്തെയും ഇന്നു ദിവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം രണ്ടു മൂന്നു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ചെന്ന് അറസ്റ്റു ചെയ്ത് പാളയത്തിൽ പോലീസ്സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടു പോയതായി കേട്ടും പാർക്കുന്ന പാർക്കുന്ന മുദ്ര വച്ചതായും കേട്ടു.

11-ാം നു കെ.രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ബന്തോവസ്തായി വണ്ടി വഴി കൊണ്ടു പോയി. ഇന്നുതോവാള കോട്ടയ്ക്കു വെളിയിൽ നാടു കടത്തിയിരിക്കുന്നതായി കേട്ടു. രാജ്യദ്രോഹകരമായ ലേഖനമെഴുതിഎന്നുള്ളതാണ് കാരണം. ഇതു നിമിത്തം നഗരം മുഴുവൻ വലിയ ക്ഷോഭവുംബഹളവും കലശലായിരിക്കുന്നു.

(അന്നത്തെ ദിവാനായിരുന്നരാജഗോപാലാചാരി തെക്കെത്തെരുവുമാളികയിൽ കൂടിയിരുന്ന സ്ത്രീ ജനങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ വിഹരിച്ചതിനെയാണു ധീരനായ രാമകൃഷ്ണപിള്ളപത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നത്.

ഏതാണ്ടിപ്രകാരം -

......... സ്ത്രീജന മദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു നേരിയ വസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ട് വിഹരിച്ച ഈ മന്ത്രിസ്ഥാന വ്യഭിചാരിയെആയില്യം തിരുനാളായിരുന്നെങ്കിൽ കുതിരക്ക വഞ്ചിക്കൊണ്ടടിച്ചു നാടിനെ പുറത്താക്കാമായിരുന്നു..."  എത്രയോ പരമാർത്ഥം !  ഈ വാചകത്തിലാണു ബുദ്ധിമാനായ ദിവാൻ രാജദ്രാഹം" കണ്ടത് അന്ന് അതൊക്കെ  നടന്നു) - പ്രസാധകൻ.

12 -ാം നു  : സ്വദേശാഭിമാനി 6 -ാം പുസ്തകം 106-ാം ലക്കം വായിച്ചു. ഇതു കന്നി 7-ാം നുയിലേതാണ്. ആഴ്ചയിൽ മൂന്നു വീതംനടത്തി വന്ന ഈ പത്രം ഈ ലക്കത്തോടു കൂടി നിന്നു എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തിങ്കളാഴ്ചയിലെ(10-ാം നു) പത്രം കുറേ അച്ചടിച്ചപ്പോഴാണത്രേ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രാജഭക്തിയെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നലേഖനങ്ങൾ പരസ്യം ചെയ്തു കണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പത്രാധിപരെ നാടു കടത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇനി മഹാരാജാവു സന്തോഷം തോന്നി അനുവദിക്കും കാലം വരെ ഈ രാജ്യത്ത് കടന്നു കൂടുംഎന്ന് അച്ചകൂടം മുതലായവ സർക്കാരിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും ആ പത്രം സംബന്ധിച്ചുള്ളയാതൊരു പരാതിയും ഈ രാജ്യത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലെന്നും ഗസറ്റിൽ പരസ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

Diary of K. C. Kesava Pillai: Svadesabhimani is Banned

  • Published on October 22, 1910
  • 1310 Views

This article was published on October 22, 1910 by a staff reporter after the newspaper was banned.

Doubts raised by Mooloor Panikkar were answered. On the 10th, Thalavoor Thundil Nanu Pillai and Kani Padmanabhan Vaidyan*, along with three or four others, came in the morning. They came for an evaluation of Vaidyan’s Sabha Pravesam Attakkatha (text on Kathakali). The Attakkatha was scrutinised from the beginning. No other work was undertaken. It was heard reported that K. Ramakrishna Pillai, the editor of Svadesabhimani, and his printing press were taken into custody by two or three police inspectors as ordered by the Dewan. It was also reported that the editor’s residence was sealed.

On the 11th: Yesterday, at 12 midnight, K. Ramakrishna Pillai was taken from the police station amid tight security in a vehicle. It was heard reported today that he had been exiled beyond the Thovala Fort. The reason for the banishment is that he wrote a seditious article in the paper. This has triggered widespread protests and commotion in the city.

(It was the licentious behaviour of the then Dewan, Rajagopalachari, in the midst of women who had gathered in the mansion on Southern Street that the undaunted Ramakrishna Pillai had criticised in the paper. His criticism ran somewhat like this: “...if it had been King Ayilyam Thirunal, this minister womaniser, who showed off among the womenfolk wearing a thin garment, would have been banished from the land after being punished fiercely with a whip...” How true! It was in this sentence that the clever Dewan saw “sedition.” Such things happened then! The Publisher.)

On the 12th: I read issue no.106, Vol. 6 of Svadesabhimani today. It is dated for the seventh Kanni (Malayalam month). It may be reasonably concluded that this newspaper which was available three days every week has stopped publication with this issue. It was when the printing of Monday’s paper (on the 10th) had progressed considerably that the arrest was made. A gazette notification issued in this regard stated that it was on account of him publishing articles capable of corrupting people’s devotion to the monarchy that the editor was exiled. It further stated that he should not enter this land until such time as the king, out of his large heartedness, permits him to do so. The printing press and other paraphernalia have also been confiscated by the government.

*Vaidyan in Malayalam means a physician who practises Ayurveda.

Translator
Ajir Kutty

K.M. Ajir Kutty is a writer, translator, and poet in Malayalam and English. He has won the M.P. Kumaran Memorial Award for Translation from the Kerala State Institute of Languages and the Jibanananda Das award for translation from the Kolkata based Antonym Magazine. He lives at Edava in Thiruvananthapuram District.

Copy Editor
Priya Iyer

Priya is a partner and co-founder at The Word Salad, a content first company that helps individuals and businesses put their best thoughts forward. She is also an aspiring writer and has dabbled in short stories and poems.

You May Also Like