ചിദംബരം പിള്ളക്ക് ജീവപര്യന്തം

  • Published on July 08, 1908
  • By Staff Reporter
  • 719 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റത്തിനായി ചിദംബരം പിള്ളയെയും സുബ്രമണ്യശിവനേയും പ്രതികളാക്കി തിരുന്നെൽവേലിയിൽ നടത്തിവന്ന കേസിൽ പിള്ളയെ ജീവപര്യന്തവും, ശിവനെ 10 കൊല്ലവും നാട് കടത്തുന്നതിനാണ് വിധി . ജഡ്ജി അസെസ്സർ മാരോട് പ്രസംഗിച്ച അവസരത്തിൽ ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായിക്കാണുന്നു . ബി. സി . പാൾ , ലിയാക്കത്ത് ഹുസ്സൈൻ ഇവരെപ്പോലെ ഗൗരവപ്പെട്ട ക്രിമിനൽക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനായി സഭായോഗങ്ങൾ കൂടുന്നത് തന്നെയും രാജ്യദ്രോഹം ആകുന്നു . അസെസ്സർമാർ പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

You May Also Like