ഈസ്റ്റ് ലിൻ

  • Published on September 15, 1909
  • By Staff Reporter
  • 189 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

ഇംഗ്ലീഷ് മൂലഗ്രന്ഥം എട്ടുലക്ഷം പ്രതികൾ വിറ്റിരിക്കുന്നു. ശൃംഗാര വീര കരുണാദി നവരസങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഇതര മലയാള നോവൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വായിച്ചാൽ ബോധമാകും.

1ാം ഭാഗം - ഉടനെയും

2ാം ഭാഗം - താമസിയാതെയും തയാർ

ആകെ പുറങ്ങൾ 700- നു മേൽ.

             എങ്കിലും വില ഓരോഭാഗം 1 രൂപ.

ആവശ്യക്കാർ ഇച്ഛാഭംഗപ്പെടാതെയിരിക്കണമെങ്കിൽ, മുൻകൂട്ടി പേര് രജിസ്റ്റർചെയ്യണം.

                                                                                    എന്ന് , കേ. ജി.തമ്പി,

                                                                                         സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ, ചവറ.

You May Also Like