ദേവി സോപ് ഫാക്ടറി

  • Published on March 28, 1910
  • By Staff Reporter
  • 197 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                                     തത്തമംഗലം.

              ഈ ദേവി സോപ് ഫാക് ടറി കൊച്ചിഗവർൺമെണ്ടിൽ നിന്നു വിലയേറിയ സഹായം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

                                              നോക്കുവിൻ ! ആദായകരം !!

      സോപ്പുണ്ടാക്കുന്ന തൊഴിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. എഴുത്തുകൾ വഴിയായി വേണ്ട അറിവുകൾ കൊടുക്കാം. ഏപ്രിൽ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയിൽ സോപ്പുശാല ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തവർക്കും ഇതു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഫീസ് ആകെ 50- രൂപാ.

                                                              അപേക്ഷകൾ

              മാർച്ച് 15 നു- ക്കുള്ളിൽ അയയ്ക്കണം.

      എല്ലാ വിവരങ്ങൾക്കും കത്തയച്ചു ചോദിക്കുക.

 കൊച്ചി സർക്കാരിലെ ആശുപത്രികളിൽ ഉപയോഗിപ്പാൻ പതിവായി ഞങ്ങളുടെ സോപ്പുകൾ അയച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് കൊച്ചി സർക്കാർ കല്പന അയച്ചിരിക്കുന്നു.

റോസ് - വളരെ വാസനയുള്ളതും കാണുവാൻ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതും ആയ 3 എണ്ണം അടങ്ങിയ ഒരു പെട്ടിക്ക് വില 7 - ണ.

കർബോളിക് - ( 10- p.c .) പെട്ടി 1 ന് 10 ണ

                                         മരുന്നുകൾ.

1. പഞ്ചബാണഗുളിക.- രതീദേവിയാൽ പ്രത്യേകമായി അനുകൂലിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിദ്ധൌഷധം. കായബലം ഇല്ലാത്ത പുമാന്മാർക്ക് ഇതു ഒരിക്കൽ മാത്രം സേവിച്ചാൽ ഗുണം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയുന്നതാണ്.

ഒരു ഡസൻ അടങ്ങിയ കുപ്പിക്ക് 1- ക മാത്രം.

                                ആവശ്യപ്പെടേണ്ട മേൽവിലാസം.

                                                    മാനേജർ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂനിയൻ;

                                                                                       തത്തമംഗലം - മലബാർ.

                                                                                              Thathamangalam Malabar

You May Also Like