സ്വർണ്ണവടിക

  • Published on December 10, 1909
  • By Staff Reporter
  • 146 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                     SVARNABATIKA                  സ്വര്‍ണ്ണവടിക.

എല്ലാത്തരം ജ്വരങ്ങൾക്കും, വിശേഷിച്ച് മലമ്പനിക്ക്, കൈകണ്ടഔഷധം. ഒരു ഡപ്പിക്കു 8 - ണ ഒരു ഡജൻഡപ്പി 5- ക.

                                                        പ്രമേഹപീയൂഷം.

                                                           PROMEHA PEJUICE

         മധുമേഹം, ശുക്ലദോഷം, സിരകളുടെ ബലഹീനത ഇവയ്ക്കു അത്ഭുതകരമായ മരുന്നു, ഒരു കുപ്പിക്ക് വില 2 - രൂപാ

                                                                             Rabindra & Co., Bonhugly P.O.                                                                           

                                                                                               Alam Bazaar, Calcutta.

You May Also Like