ലേഖകന്മാരറിവാൻ

  • Published on June 30, 1909
  • By Staff Reporter
  • 218 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 പലേ ലേഖകന്മാരും കുറേനാളായി മൌനം ഭജിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഞങ്ങള്‍ കാണുന്നു. അതാതുദേശവാര്‍ത്തകള്‍ കാര്യഭാഗംമാത്രം വിവരിച്ച് എഴുതുകയും; പൊതുസങ്കടങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതിപാദിക്കയും ചെയ്യാന്‍ ലേഖകന്മാര്‍ ഉണര്‍ന്നെഴുന്നേല്‍ക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളപേക്ഷിക്കുന്നു.

                                                                                                                  -പത്രാധിപര്‍.

You May Also Like