ശാരദ

  • Published on June 03, 1908
  • By Staff Reporter
  • 426 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                         മലയാളസ്ത്രീജനമാസിക പത്രഗ്രന്ഥം.

                               വില,   ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക്  2 - ക.

                                             "  ശാരദാ ,,  വകുപ്പ് ;

                                             " സ്വദേശാഭിമാനി ,, പ്രെസ്സ് ;

                                                           തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like