പുതിയ വരവ്

  • Published on February 26, 1908
  • By Staff Reporter
  • 245 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                   കുടകള്‍ ! ബനിയന്‍ !  ജവുളികള്‍ 

                                               ഒരേവില -  കണിശവില.

                     പുരുഷന്മാര്‍ക്കും സ്ത്രീകള്‍ക്കും യോഗ്യമായ 

                                                    ശീലക്കുടകള്‍.

12 ണ  ( വാട്ടര്‍പ്രൂഫ് ) മുതല്‍ 15 രൂപാ  (പട്ട്) വരെ വിലയ്ക്കു ഇവിടെയുണ്ടു - എസ് . ആദംസേട്ട്  എന്ന് പേരു അച്ചടിച്ച് എനിക്കായി ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള കുടകള്‍ .

            പര്‍ഷ്യാ   -               വില  -1 -ക                               10 ണ

           250 -കട്ടിക്കമ്പി    ,,               1                                       10

            ടി   പൊള്ള,,           ,,            1                                        12

              ശിവാജി                   ,,          1                                            6

               278                                  ,,          1                                             4

             ജവുളി -  പലതരത്തിലുണ്ട് :

നെയിത്തുകാര്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇഴനൂലുകള്‍, പലതരത്തില്‍ ശേഖരിച്ചുവില്‍ക്കുന്നു. ഒന്നാന്തരം നെയിത്തുകസവുകള്‍ നെയിത്തുകാര്‍ ഇവിടെനിന്നു വാങ്ങുന്നു.

കസവുചരടുകള്‍ നാടകള്‍ എന്നിവയും പലമാതിരി ബനിയന്‍ - ചീട്ടിത്തുണികള്‍, ചെക്ക് തുണികള്‍, കൈലേസ്സ്, മഞ്ഞുതൊപ്പി, മുതലായ പല സാമാനങ്ങളും ഇവിടെകിട്ടും.

എസ്. ആദം സേട്ട്

ചാല ബജാർ, തിരുവനന്തപുരം

You May Also Like