ശാരദ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കായുള്ള മാസിക പത്രഗ്രന്ഥം

  • Published on August 08, 1908
  • By Staff Reporter
  • 262 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                          "തേനിടഞ്ഞ മൊഴിമാരിലക്ഷര-

                    ജ്ഞാനമുള്ളവര്‍ വിലയ്ക്കു വാങ്ങണം"

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കായുള്ള മാസിക പത്രഗ്രന്ഥം

 ശ്രീമതി ടി. ബി. കല്യാണിഅമ്മ (തിരുവനന്തപുരം), ശ്രീമതി ടി.സി. കല്യാണി അമ്മ (എറണാകുളം), ശ്രീമതി ടി. അമ്മുക്കുട്ടി അമ്മ (എറണാകുളം) ഇവരാല്‍- പ്രസാധിതം.

     മലയാളമറിയാവുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീയും 

        വാങ്ങി വായിക്കുന്നതിനു തക്കവണ്ണം

                 ഈ പത്രത്തിന്‍റെ വരിപ്പണം

          കൊല്ലത്തില്‍ 2-ക മാത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

                                                                       "ശാരദാ" മാനേജര്‍, 

                                                                       തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like