പത്രത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ

  • Published on July 25, 1908
  • By Staff Reporter
  • 201 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

    മുന്‍കൂറ് പണം അയച്ചുതന്നിട്ടോ , വി . പി . ഏര്‍പ്പാടില്‍ പത്രം അയയ്ക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടോ വേണ്ടതാകുന്നു. അപ്രകാരമല്ലാത്തവയെ ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാ.         ( മാനേജര്‍ )

You May Also Like