അർശോഹരമായ

  • Published on September 29, 1909
  • By Staff Reporter
  • 260 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

ഈ മരുന്നു ഏതു പഴകിയ അർശോരോ​ഗത്തെയും രണ്ടാഴ്ച്ചക്കകം ഭേദപ്പെടുത്തും. ഉള്ളിലെയും പുറത്തെയും അർശ്ശസ്സിനെ ശമിപ്പിക്കും. രക്തം പോകുന്നതിനിടെ തടുക്കും. രണ്ടാഴ്ച്ച വട്ടം ഉപയോ​ഗിക്കേണ്ടതിനു വില   2 രൂപ

                                                                                                         Kaviraj Narain Chandra Sen Gupta,

                                                                                                         P.O. Baranagar, North Baranagar, Calcutta

You May Also Like