പത്രത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ

  • Published on August 08, 1908
  • By Staff Reporter
  • 460 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 മുന്‍കൂറ് പണം അയച്ചുതന്നിട്ടോ, വി. പി. ഏര്‍പ്പാടില്‍ പത്രം അയയ്ക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടോ വേണ്ടതാകുന്നു. അപ്രകാരമല്ലാത്തവയെ ഗൌനിക്കുന്നതല്ലാ.  (മാനേജര്‍)

You May Also Like