പാഠപുസ്തകങ്ങൾ

  • Published on January 22, 1908
  • By Staff Reporter
  • 229 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                     പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍

നോട്ടുകള്‍, നാടകങ്ങള്‍, വൈദ്യഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ മുതലായവ വില്‍ക്കാന്‍ തയാര്‍ .

ഇരാവതി (സി.പി. പരമേശ്വരന്‍പിള്ള )                                                     6        അണ.

ടി നോട്ട്                                                                                                                                   2          ണ.

മദ്രാസ് ഭൂമിശാസ്ത്രം ( പി.കെ. നാരായണപിള്ള )                               4ല്‍     ണ.

കുഞ്ചന്‍നമ്പ്യാര്‍ ജീവചരിത്രം             ( ടി )                                                 4ല്‍       ണ.

സ്യമന്തകം- ഓട്ടന്തുള്ളല്‍                                                                                      2         ണ.

സന്താനഗോപാലം ഓട്ടന്തുള്ളല്‍,                                                                    1         ണ.

ശാര്‍ങ്ഗധരം     (മുള്ളുവിളാകം  കേ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള )               1- രൂ- 8- ണ.

സുഭാഷിതരത്നാകരം   ( കേ.സി.കേശവപിള്ള )                           12- ണ.


                 പൊതുവില്‍ ഉപയോഗമുള്ള മറ്റുപല പുസ്തകങ്ങളും എന്‍റെ പുസ്തകശാലയില്‍ ഉണ്ട്. ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് വി. പി.ആയും അയച്ചു കൊടുക്കും.

                       എന്ന്  .ആര്‍.  രാമസിങ്ഗറെഡ്യാര്‍

 പുസ്തകവ്യാപാരി        ചാല,             തിരുവനന്തപുരം.                             

You May Also Like