മേൽത്തരം ഇരണിയൽ കസവുതരങ്ങൾ

  • Published on September 21, 1910
  • By Staff Reporter
  • 191 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                                 മേല്‍ത്തരം ഇരണിയല്‍

                                                                        കസവുതരങ്ങള്‍.

                                                 സഹായം! സഹായം!! സഹായം!!!

             മേല്‍ത്തരമായ കസവു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതും 140-ാം നമ്പര്‍ വരെയുള്ള നൂല്‍കൊണ്ട് നെയ്യിക്കുന്നതുമായ തുപ്പട്ടാ, കവണി, ദാവണി, പുടവ മുതലായവയും തത്ത, താമര, ദര്‍പ്പത്തളം, അക്ഷരങ്ങള്‍ മറ്റുവിശേഷപ്പണികളടങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങളും സകല ജാതിക്കാര്‍ക്കും അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ അപേക്ഷ കിട്ടിയതു മുതല്‍ ഉദ്ദേശം 15 ദിവസത്തിനകം നെയ്യിച്ചു വി-പി-യായി അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു.

                                                                                                                  എന്ന്

                                                                                            ഇ. എസ്സ്. മാധവന്‍പിള്ള

                                                                                                      സ്വദേശവസ്ത്രവ്യാപാരം

                                                                                             ഇരണിയല്‍. (നെയ്യൂര്‍ പോസ്റ്റ്.)

You May Also Like