ശ്രീനാരായണീയം

  • Published on July 28, 1909
  • By Staff Reporter
  • 200 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                               ബാലസുബോധിനീ വ്യാഖ്യാനസഹിതമായ

                                                        ശ്രീനാരായണീയം

                                                             പൂർവ്വഭാഗം.

    പദം, വിഭക്തി, അന്വയം, അന്വയാർത്ഥം, പരിഭാഷ, ഭാവം മുതലായവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും, ഡമ്മി 8 - വലിപ്പത്തിൽ, 96 ഫോറങ്ങൾ ഉള്ളതും ആകുന്നു.

ഒന്നാന്തരം ( മുഴുക്കാലിക്കോ )                                           ക . 3 . ണ . 8 .

രണ്ടാന്തരം                                                                                                ക . 3 .

നൂറില്പരം ഫോറങ്ങൾ ഉള്ള ഉത്തരഭാഗം.

ഒന്നാന്തരം  ( മുഴുക്കാലിക്കോ)                                             ക . 3  . ണ . 8 .

രണ്ടാന്തരം                                                                                               ക  .3 .

   ഈ ഭാഗത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ 84, കുംഭം 30 നു-ക്കുള്ളിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അയയ്ക്കേണ്ടതാണു. 

                                                                                       പി. എസ്. വിഷ്ണുനമ്പൂരി

                                                                            മാനേജർ, " ആര്യകല്പദ്രുമം,, പ്രെസ്സ്

                                                                            മാന്നാർ -  തിരുവല്ലാ.

You May Also Like