സ്വദേശിസാധനം

  • Published on June 07, 1909
  • By Staff Reporter
  • 370 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 പല തരത്തിലുള്ള ജവുളി, മഷിപ്പൊടി, ചായനൂൽ, ചീപ്പ് - ഇവ വി. പി. ബങ്കിയായി വിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരത്തിനു ആവശ്യക്കാർ സ്റ്റാമ്പുസഹിതം എഴുത്തയയ്ക്കണം.

                                                    സി.തിരുമാലുപിള്ള, മാനേജർ,

                                                    സ്വദേശി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ്

                                   കമ്മെർസിയൽ യൂണിയന്‍;

                                                                                                      തിരുവിതാംകോടു.

You May Also Like