അഞ്ചൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ

  • Published on August 10, 1910
  • By Staff Reporter
  • 192 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                                          അഞ്ചല്‍

                                                                       സ്റ്റാമ്പുകള്‍.

                       ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ തിരുവിതാംകൂര്‍, കൊച്ചി അഞ്ചല്‍ സ്റ്റാമ്പുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ വില കൊടുക്കാന്‍ ഞാന്‍ തയ്യാറുണ്ട്.

                                                                                സി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യര്‍, ആറ്റിങ്ങല്‍.

You May Also Like