പത്രാധിപരുടെ അറിയിപ്പ്

  • Published on January 22, 1908
  • By Staff Reporter
  • 279 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 അനേകം ലേഖനങ്ങളെ, അവയുടെ ആവശ്യം പ്രാധാന്യം മുതലായവയെ അനുസരിച്ച്, ചുരുക്കുകയും, തല്‍ക്കാലത്തേയ്ക്കു നീക്കിവയ്ക്കുകയും, ഉപേക്ഷിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.


You May Also Like