മീനാക്ഷി നെയ്ത്തുശാല; മധുരാ

  • Published on September 29, 1909
  • By Staff Reporter
  • 217 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

MEENATCHI WEAVING FACTORY

മീനാക്ഷി നെയ്ത്തുശാല, മധുര

സ്വർണ്ണ കീർത്തി മുദ്ര ലഭിച്ചതാകുന്നു. 6000 നെയ്ത്തു വേലക്കാർ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. പുരുഷന്മാർക്കാവശ്യമായുള്ള ദുപ്പട്ട, ഉറുമാൽ, സ്ത്രീകൾക്കാവശ്യമായുള്ള സാരി, ധാവണി, രവിക്ക ഇവയും മറ്റു പലതരം വസ്ത്രങ്ങളും സഹായ വിലക്ക് വിൽക്കും. കച്ചവടക്കാർക്കു പ്രത്യേക നിരക്ക് 

                                                                                                                   R.M.K.& Co, Proprietors, Madura

You May Also Like