വിശേഷപ്പെട്ട ഇരണിയൽ കസവുതരങ്ങൾ

  • Published on July 21, 1909
  • By Staff Reporter
  • 253 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

             മേൽത്തരമായ കസവും, 140 -ാം നമ്പർ വരെ ഒള്ള നൂലുകൾകൊണ്ട് നെയ്യിച്ചതുമായ തുപ്പട്ടാ, കവണി, പുടവാ, ദാവണി, മുണ്ടുകൾ മുതലായവയും തത്ത, താമര, ദർപ്പത്തളം, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, തമിഴ് മുതലായ അക്ഷരങ്ങളും മറ്റുവിശേഷപ്പണികളും അടങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങൾ സകലജാതിക്കാർക്കും അവരവരുടെ അപേക്ഷാനുസരണം യാതൊരുവ്യത്യാസവും വരാത്തവിധത്തിൽ അപേക്ഷകിട്ടിയതുമുതൽ 15 - ദിവസത്തിനകം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്ത  തറികളിൽ നെയ്യിച്ച് വി.പി.യായി അയച്ചുകൊടുക്കാവുന്നതാകുന്നു. 

                                                                                                               എന്ന് 

                                           എ.കെ.റ്റി.താണുലിംഗംപിള്ള ആൻഡ് കൊ

                                                                            ക്ളാത്തുമച്ചൻറ്

                                                                       പന്നികോട് --- ഇരണിയൽ.

You May Also Like