പുതിയവരവ്

  • Published on March 25, 1908
  • By Staff Reporter
  • 197 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                           ഒരേവില - കണിശവില.  

                  പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും യോഗ്യമായ

                                        ശീലക്കുടകൾ.

               12 ണ ( വാട്ടർപ്രൂഫ് ) മുതൽ 15 രൂപാ  ( പട്ട്) വരെ വിലയ്ക്കു ഇവിടെയുണ്ടു - എസ് .ആദംസേട്ട് എന്ന് പേരു അച്ചടിച്ച് എനിക്കായി ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള കുടകൾ

          പർഷ്യാ -                       വില  - 1  -ക        10  -ണ.

           250 - കട്ടിക്കമ്പി              ,,       1                   10

                ടി        പൊള്ള              ,,        1                  12

              ശിവാജി                           ,,        1                     6

               278                                         ,,        1                      4

           ജവുളി  - പല തരത്തിലുണ്ട്: 

നെയിത്തുകാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇഴനൂലുകൾ, പലതരത്തിൽ ശേഖരിച്ചു വിൽക്കുന്നു. ഒന്നാന്തരം നെയിത്തു കസവുകൾ നെയിത്തുകാർ ഇവിടെ നിന്നു വാങ്ങുന്നു.

കസവു ചരടുകൾ  നാടകൾ  എന്നിവയും പലമാതിരി  ബനിയൻ - ചീട്ടിത്തുണികൾ, ചെക്ക് തുണികൾ, കൈലേസ്സ്, മ ഞ്ഞുതൊപ്പി മുതലായ പല സാമാനങ്ങളും ഇവിടെകിട്ടും.  

                                                                         S .ADAM SAIT ,

                                                                            CHALAI BAZAAR,

                                                                                Trivandrum.

                                                     എസ് . ആദംസേട്ട് , ചാല ഭജാർ, 

                                                                                       തിരുവനന്തപുരം

  എന്നു പേര് അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ള ശീലക്കുടകൾ എനിക്കായി വിശേഷാൽ ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ളവയാണെന്നറിവിൻ . ഒരിക്കൽ പരീക്ഷിച്ചാൽ പിന്നെ ഇവിടെതന്നെ നിങ്ങൾ വരും.You May Also Like