പത്രാധിപരുടെ അറിയിപ്പ്

  • Published on July 31, 1907
  • By Staff Reporter
  • 340 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

പത്രാധിപരുടെ അറിയിപ്പ്

കൊച്ചീക്കാരന്‍, കേ. സി. ഗോവിന്ദന്‍---അട്ടത്തതില്‍

കാച്ചേരി -- ആലോചനയില്‍

അഭ്യുദയകാംക്ഷി (ആറ്റിങ്ങല്‍.)-- അന്വേഷണത്തില്‍

കേ. കേ. സെയ്യിദ് മുഹമ്മദ് - ഉപേക്ഷിച്ച

കായങ്കുളം ലേഖകന്‍ മറ്റുപത്രത്തില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളതാകയാല്‍ ****

You May Also Like