കേരള പുസ്തകശാല

  • Published on October 23, 1907
  • By Staff Reporter
  • 310 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                              തിരുവനന്തപുരം


                        " കേരളന്‍, , ആപ്പീസിനോടു ചേര്‍ത്തു നടത്തിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന  " കേരള പുസ്തകശാല ,, യില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാനുണ്ട്.  ആവശ്യക്കാര്‍ , മാനേജര്‍, കേരളപുസ്തകശാല,  "കേരളന്‍ ,, ആഫീസ് , തിരുവനന്തപുരം-  എന്ന മേല്‍വിലാസത്തില്‍ അപേക്ഷിക്കണം:-

പാറപ്പുറം- 1 ാം പുസ്തകം - വില- 1-രൂപ.

                                         ചുരുക്കിയ വില 12- ണ.

പാറപ്പുറം- 2 ാം പുസ്തകം - 2- രൂപ.

                            1083 തുലാം 30- നു- വരെ-

                                       1- രൂപയ്ക്കു കൊടുക്കും.

ക്രിസ്തൊഫര്‍ കൊളംബസ്സ്-

                                   ( കേ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള  ) 4- ണ.

എന്‍റെ ഗീത-

        ( കേ .നാരായണക്കുരുക്കള്‍ ) 6- ണ.

പുരുഷഭൂഷണം.              (ടി)        2-ണ.

വാമനന്‍ -   (  കേ.രാമകൃഷ്ണപിള്ള  )    2-ണ.

നായന്മാരുടെ സ്ഥിതി -  ( ടി )              1- ചക്രം.

        മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും ആവശ്യം പോലെ വാങ്ങി അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ്. 

           വഴിയേ പുറപ്പെടുവിക്കാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള , ഉദയഭാനു , കലിയുഗരാമായണം ,  കളിപ്പാങ്കളം , എന്നീ പുതിയ നോവലുകള്‍ക്കും ശ്രീമതം , മഹതികള്‍ , സാരോപദേശ കഥാശതകം, മുഹമ്മദ് നബി എന്നീ പുതിയ പുസ്തകങ്ങള്‍ക്കും  ആവശ്യക്കാരുടെ അപേക്ഷകളെ  മുന്‍കൂട്ടി  രജിസ്തര്‍ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

       എന്ന്   മാനേജര്‍ ,  കേരളന്‍ ആഫീസ്.

                                          തിരുവനന്തപുരം.


You May Also Like