തലമുടിച്ചായം

  • Published on September 15, 1909
  • By Staff Reporter
  • 273 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                                 Electric Indian Hair Dye.

                                                                       തലമുടിച്ചായം

 നരച്ചവര്‍ ഖേദിക്കേണ്ടാ. ഈ ചായം പിരട്ടിയാല്‍ അഞ്ചുമിനിട്ടിനകം, മുടിയുടെ നിറം കറുപ്പാകും. വില, പെട്ടി ഒന്നിന്, ബ്രഷും പാത്രവുംകൂടെ 1-രൂപ.

                                                                                              Dr. Navaratna & Sons,

                                                                                           Kalbadevi Road;            Bombay

You May Also Like