നോട്ടീസ്

  • Published on December 26, 1906
  • By Staff Reporter
  • 271 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

നോട്ടീസ്

ഉടനടി ഗുണം കിട്ടുന്നതായ

"വിഷൂചികാന്തകം,,

കുപ്പി ഒന്നിനു വില 12 അണ മാത്രം

     കൈകണ്ടുവരുന്ന ഈ പുതിയ സിദ്ധൌഷധം കൈവശമുള്ളവർ 'വിഷൂചിക'യേയും പലേ വിധത്തിലുണ്ടാകുന്ന വയര്‍വേദനകളെയും തീരെ സാരപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നില്ല.

"ജ്വരവിനാശിനീഗുളിക,,

കുപ്പി ഒന്നിനു വില രൂപാ 2

     ഏതു പനിയേയും നിര്‍ദ്ദിഷ്ടാവസ്ഥയിൽതന്നെ കണിശമായി സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വളരെ അത്ഭുതശക്തിയുള്ള മരുന്നാകുന്നു.

     ഇതിനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് വി പി യായി അയയ്ക്കുന്നതിനും ഇവിടെ തയ്യാറുണ്ട്.

                                                                                        മേല്‍വിലാസം

                                                                     കേ. എം. കൃഷ്ണന്‍ വൈദ്യന്‍

                                                                                  നാട്ടുവൈദ്യശാല

                                                                                                             കഠിനംകുളം

                                                                                                   (പെരുമാതുറ പോസ്റ്റ്)

You May Also Like