തയ്യാർ

  • Published on July 21, 1909
  • By Staff Reporter
  • 191 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

ചുരുക്കിയവില

ജ്ഞാനം -  കേ . നാരായണക്കുരുക്കൾ, ബി. എ  1 - ണ.

പുരുഷഭൂഷണം  -                                                                         1 -ണ.

വാമനൻ  - ( കേ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള ബി. ഏ )              2 -ണ.

പാറപ്പുറം  - 2 -ാം വാള്യം മാത്രം  -                                     1- രൂപ

ഉത്തരരാമായണംചമ്പു- കാവ്യം -                                 4 -- ണ.

                                              " സ്വദേശാഭിമാനി ,, ആഫീസ് ,

                                                            തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like