ഇതിലും ആദായം എവിടെ

  • Published on October 23, 1907
  • By Staff Reporter
  • 244 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

മേത്തരം വാച്ചുകള്‍ !                                             വില സഹായം !!

                                              റോസ്തൊപ്പസിസ്റ്റം
                                                 ലിവര്‍വാച്ച്

 നമ്പ്ര :                                                                                                 ക: ണ.

1. നിക്കള്‍വെള്ളികൊണ്ടുള്ള ലേഡീസ്സ് ഒരു റുപ്പികയില്‍   കവിയാത്ത  വലിപ്പമുള്ള വാച്ച് ഒന്നിന്                                                           4 - 7-

2. ടി തരത്തില്‍ ശുദ്ധവെള്ളികൊണ്ടുള്ളതിന്നു                                     4 - 12

3. നിക്കള്‍ വെള്ളികൊണ്ടുള്ള മഹാന്മാരുടെ വാച്ച്                              3 -10

4.  6 - കല്ലുകള്‍ പതിച്ചതും ഉറപ്പുള്ളതുമായ റോസ്തോഫ് വാച്ച്  3 -0

അതിവിശേഷമായ വാച്ചുകള്‍,  ക്ലോക്കുകള്‍, ടൈംപീസുകള്‍ മുതലായവ ഇവിടെ വളരെ ആദായത്തില്‍ വേറെയും വില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ പട്ടിക വില കൂടാതെ അയക്കുന്നതാകുന്നു.                                     മേല്‍വിലാസം :-

                                                                          എം കേ. കുട്ടി

                                                                                       ജനറല്‍വാച്ച് ഡീലര്‍

                                                                                           പൊന്നാനി , മലബാര്‍.
You May Also Like